Begrippenlijst

Volgen
% Budget [% Budget] geeft aan hoeveel procent van het budget inmiddels besteed is. In deze berekening wordt geen rekening gehouden met de uren die nog nodig zijn om de taak af te ronden.

De formule voor deze berekening is (bestede uren/gebudgetteerde uren) * 100. Bij de projectplanning op het tabblad [Voortgang] kunt u deze kolom aan uw overzicht toevoegen.
% Gereed [% Gereed] geeft aan hoe ver het project inmiddels afgerond is, rekening houdend met de waarde in de kolom [Nog benodigde uren].

De formule voor deze berekening is (bestede uren)/(bestede uren + nog benodigde uren) * 100. Bij de projectplanning op het tabblad [Voortgang] kunt u deze kolom aan uw overzicht toevoegen.
Afboeking Deze grootboekrekening wordt nog niet gebruikt in QicsMilestones. U kunt dit veld leeg laten.
Afdeling Een afdeling wordt gebruikt om aan te geven op welke afdeling een medewerker werkt. Aan een medewerker kan slechts één afdeling worden gekoppeld. Op verschillende overzichtsschermen en rapporten vindt u filters waarmee u een selectie op afdeling kunt maken.
Afdelingsmanager Een afdelingsmanager is de persoon die verantwoordelijk is voor de betreffende afdeling. Aan een afdeling kan slechts één afdelingsmanager worden gekoppeld. Een afdelingsmanager kan aan meerdere afdelingen worden gekoppeld. Op verschillende overzichtsschermen en rapporten vindt u filters waarmee u een selectie op afdelingsmanager kunt maken.
Afkeuren Afkeuren wordt gebruikt om aan te geven dat ingevoerde uren/onkosten of factuurvoorstellen niet goed zijn ingevoerd/aangemaakt.
Artikel Een artikel is een verzamelnaam voor uur- en verkoopartikelen.

Bij uurartikelen(artikelen die gebruikt kunnen worden bij het boeken van uren) betreft het het soort werk dat is verricht, bijvoorbeeld [Administratie] of [Overleg].

Bij onkostenartikelen is dit het verkoopartikel dat wordt doorbelast aan de klant, bijvoorbeeld [Reiskosten] of [Uittreksel KvK].
Artikelgroep Een artikelgroep wordt gebruikt om bij elkaar behorende artikelen te groeperen voor rapportagedoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan een artikelgroep [Verlof], waaraan de uurartikelen [Vakantie], [Bijzonder verlof] en [Zwangerschapsverlof] zijn gekoppeld.
Bedrijf Met een bedrijf wordt een zelfstandig juridische entiteit (zoals een BV) bedoeld. Een bedrijf in QicsMilestones kan gegevens uitwisselen met één financiële administratie. Wanneer u dus vanuit meerdere financiële administraties wilt facturen, dient u ook meerdere bedrijven aan te maken.
Betalingsconditie Een betalingsconditie geeft aan onder welke condities een klant een factuur moet betalen, bijvoorbeeld [Binnen 14 dagen na factuurdatum].
Betalingstermijn Een betalingstermijn is het aantal dagen na factuurdatum waarop een klant de factuur moet voldoen. Een betalingstermijn is gekoppeld aan een betalingsconditie.
Bijboeking/afboeking Er is sprake van een bijboeking/afboeking wanneer het bedrag dat volgens de projectinstellingen gefactureerd moet worden, handmatig verhoogd/verlaagd wordt. Dat kan door het tarief/aantal op een factuurregel aan te passen of toe te voegen.

Het wijzigen van het veld [Wordt gefactureerd] op een nog niet goedgekeurde uren- of onkostenboeking, leidt ook tot bij- en afboekingen op een factuurvoorstel.

Op de factuur naar de klant is alleen het aangepaste bedrag zichtbaar, niet het oorspronkelijke bedrag. Door een factuurregel te openen, ziet u wat het oorspronkelijke bedrag was en wat er is bij- of afgeboekt.
Bijboekingen Deze grootboekberekening wordt nog niet gebruikt in QicsMilestones. U kunt dit veld leeg laten.
Budget onkosten
Hoeveel kosten (uren maal intern tarief) kunnen er aan het project worden besteed qua uren
Buget uren
Hoeveel uren u kunt besteden aan een project.
Budget uren (bedrag)
Hoeveel geld u aan het project kan spenderen, waarin geldt: uren x extern tarief.
Code facturen verzamelen Met [Facturen verzamelen] (in te stellen per relatie) worden meerdere projecten op één factuur gezet. Met [Code facturen verzamelen] (in te stellen per project) kunt u aangeven welke projecten op één factuur worden verzameld.

Projecten met dezelfde [Code facturen verzamelen] worden verzameld op één factuur. Projecten met verschillende [Code facturen verzamelen] komen op verschillende facturen.
Competentie
Een competentie is een vaardigheid die toegekend wordt aan een medewerker. Aan een medewerker kunnen meerdere competenties worden gekoppeld.

Competenties worden gebruikt bij het plannen. Als u een competentie aan een taak koppelt, bijv. [Projectleiding], worden bij het plannen van deze taak alleen medewerkers getoond die deze competentie bezitten. Op deze manier zorgt u er dus voor dat er geen medewerkers voorgesteld worden die de taak niet uit zouden kunnen voeren.

Naast competenties kent QicsMilestones ook functies. Het verschil is dat een medewerker slechts één functie kan hebben en dat functies niet gebruikt worden bij het plannen. Als u in wilt plannen op basis van een functie, kunt u competenties aanmaken die gelijk zijn aan de functies.
Concept Een ingevoerde uren- of onkostenboeking met de status [Concept] kan niet goedgekeurd worden. Er wordt vanuitgegaan dat de boekingen door de medewerker nog aangepast/aangevuld worden, voordat ze ter goedkeuring worden aangeboden. Pas als de status van de boekingen omgezet is naar [Ingediend], kunnen deze goedgekeurd worden.
Correctiefactuur Een correctiefactuur is een factuur die een eerder verstuurde factuur corrigeert. In tegenstelling tot een creditfactuur , leidt een correctiefactuur niet tot een afboeking in het onderhanden werk, maar wordt het bedrag in een aparte kolom bijgehouden.
Creditfactuur Het is mogelijk om van een reeds verstuurde factuur een creditfactuur te maken. Wanneer u dat doet, zullen alle bedragen op de factuur met -1 worden vermenigvuldigd. De overige velden op de factuurregels blijven gelijk. Creditfacturen kunnen nog aangepast worden en moeten, net als alle andere facturen, eerst goedgekeurd worden voordat ze verstuurd kunnen worden.
Dekking Deze grootboekberekening wordt nog niet gebruikt in QicsMilestones. U kunt dit veld leeg laten.
Doelfactuur Deze term wordt gebruikt wanneer u factuurregels van de ene factuur naar de andere factuur (= de doelfactuur) wilt overboeken.
Eenmalig termijnbedrag Een eenmalig termijnbedrag is een bedrag dat slechts eenmaal wordt gefactureerd en niet gerelateerd is aan ingevoerde uren of onkosten. Dit kan bijvoorbeeld het verkopen van een product zijn, of het in rekening brengen van een fixed fee-bedrag voor bepaalde werkzaamheden.
E-mailsjabloon In een e-mailsjabloon legt u de tekst en opmaak vast van de body van de e-mail die met het versturen van de factuur wordt aangemaakt.
Ernst Bij een eventuele foutmelding, wordt met [Ernst] de impact van de foutmelding aangegeven.
Extra eigenschap Met [Extra eigenschappen] kunt u eigen velden definiëren op de entiteiten uit QicsMilestones (zoals artikel, medewerker, project, etc.).
Factuur Een factuur is de rekening die u naar uw klant stuurt voor het leveren van goederen of diensten.
Facturatieschema Een facturatieschema wordt gebruikt om vast te leggen op welke data u welke bedragen wilt factureren, bijvoorbeeld iedere maand € 1.000.
Facturatievorm Een facturatievorm geeft aan op welke manier er gefactureerd wordt, bijvoorbeeld op basis van [Uren maal tarief] of op basis van een vaste prijs.
Factureerbaar Deze term wordt gebruikt om aan te geven of de ingevoerde uren of onkosten tot een bedrag op de factuur gaan leiden. Op artikelniveau staat een instelling [Wordt gefactureerd]. Als deze instelling op [Nee] staat, zullen ingevoerde uren of onkosten op dit artikel niet factureerbaar zijn en dus niet op een factuurvoorstel worden gezet.

Als u op projectniveau een lijst van artikelen vastlegt waarop geboekt mag worden, kunt u per artikel aangeven of boekingen op dit artikel factureerbaar zijn. Default wordt hier de waarde van het veld [Wordt gefactureerd] van het artikel overgenomen. De laatste plek waar u deze waarde kunt aanpassen is bij het invoeren van uren en onkosten. Dubbelklik hiervoor op de ingevoerde uren, klik op [Alle velden tonen] en vink [Wordt gefactureerd] aan of uit.
Factuurdebiteur De factuurdebiteur is de relatie die de factuur ontvangt. Per project kunt u aangeven of de factuur naar een factuurdebiteur moet worden verstuurd. Als u dit veld leeg laat, wordt de factuur verstuurd naar de relatie waaraan het project gekoppeld is.
Factuurkop/factuurregel Een factuur bestaat uit een factuurkop en één of meerdere factuurregels.

In de factuurkop wordt alles vastgelegd wat voor de hele factuur van toepassing is. Denk aan factuurdatum, factuurnummer, etc.

De factuurregels zijn de details van de factuur, welke per factuurregel kunnen verschillen. Denk aan medewerker, artikel, aantal, tarief, e.d.
Factuurlay-out De factuurlay-out bepaalt hoe de factuur eruitziet (logo, gegevens bankrekening, lettertype, etc). U kunt meerdere factuurlay-outs gebruiken en desgewenst factuurlay-outs koppelen aan specifieke klanten of projecten.
Factuurnotities Factuurnotities worden vastgelegd bij een project en worden gebruikt om u tijdens het factureren te herinneren aan afspraken die u met de klant heeft gemaakt. Bijvoorbeeld: [Let op: geen reiskosten in rekening brengen].

Factuurnotities worden niet op de factuur afgedrukt.
Factuurnummer Het factuurnummer is het unieke nummer dat aan de factuur wordt toegekend tijdens het verwerken ervan.
Factuurreferentie De factuurreferentie kan gebruikt worden om op de factuur getoond te worden. Denk bijvoorbeeld aan een inkoopordernummer.
Facturatieschema Een facturatieschema wordt gebruikt om vast te leggen op welke data u welke bedragen wilt factureren, bijvoorbeeld iedere maand € 1.000.
Factuurspecificatie Een factuurspecificatie bevat de details van de gefactureerde bedragen, zoals de details van de gewerkte uren. U kunt per klant aangeven of de factuurspecificatie getoond of verborgen moet worden.
Factuurtekst Een factuurtekst wordt gebruikt om een factuur-specifieke tekst op de factuur te tonen. U kunt op project-niveau al een default factuurtekst vastleggen.
Factuurverwerking

Wanneer een factuur verwerkt wordt, worden er verkoopboekingen aangemaakt in de financiële administratie en krijgen de facturen de status [Verwerkt]. Facturen met deze status kunnen via de mail naar klanten worden verstuurd.

Factuurvoorstel Een factuurvoorstel is de factuur die nog bewerkt kan worden voordat dit als factuur naar de klant wordt gestuurd.

Factuurvoorstellen dienen goedgekeurd en verwerkt te worden voordat ze 'promoveren' tot factuur.
Functie Een functie wordt gebruikt om per medewerker aan te geven welke functie hij/zij binnen het bedrijf heeft. Aan een medewerker kan slechts één functie worden gekoppeld.
Gebruiker Een gebruiker is een persoon die toegang heeft tot QicsMilestones.
Geplande uren De geplande uren zijn het totaal aantal uren waarop een medewerker aan een projecttaak is gekoppeld.
Gemachtigde Een gemachtigde is een gebruiker die expliciet het recht krijgt om uren van het project goed te keuren.
Goedkeuren Hiermee zet u een volgende stap in het proces van uren schrijven tot factureren. De volgende zaken kunnen goedgekeurd worden in QicsMilestones: 1) Ingevoerde uren en onkosten; 2) Termijnbedragen van contracten en abonnementen; 3) factuurvoorstellen.
Goedkeuren ongedaan maken Het goedkeuren van uren, onkosten, termijnbedragen en factuurvoorstellen kan ongedaan worden gemaakt, mits ze nog niet zijn opgenomen op een factuurvoorstel.

Het goedkeuren ongedaan maken van een factuurvoorstel is alleen mogelijk als het factuurvoorstel nog niet verwerkt is. Door het goedkeuren ongedaan te maken, bent u weer in staat om de oorspronkelijk ingevoerde gegevens aan te passen.
Grootboekrekening Grootboekrekeningen worden gebruikt om te bepalen op welke grootboekrekening de omzet moet worden geboekt in de aan QicsMilestones gekoppelde financiële administratie. Per artikel kan er een grootboekrekening worden opgegeven.
Handmatige factuur Een handmatige factuur is een factuur die rechtstreeks als factuurvoorstel wordt aangemaakt, zonder dat er productie (ingevoerde uren, onkosten of termijnbedragen) aan ten grondslag liggen. Positieve bedragen op een handmatige factuur worden geregistreerd als bijboeking, negatieve bedragen als bijboeking.
Hoofdtaak

Een hoofdtaak is een taak die is uitgesplitst naar onderliggende subtaken. De hoofdtaak [Programmeren oplossing X] kan bijvoorbeeld een subtaak [Opstellen ontwerp] en een subtaak [Testen] hebben.

Uren worden altijd geregistreerd op de subtaak. Op de bovenliggende hoofdtaken worden de totalen van de subtaken getoond.

Ingediend
Ingevoerde uren en onkosten met de status [Ingediend], staan klaar om goedgekeurd te worden.
Klant
Gebruik dit relatietype voor alle relaties die u wilt kunnen factureren.
Klantenportal
Een apart gedeelte van QicsMilestones, waarin klanten geschreven uren en onkosten van de aan hen toegewezen projecten kunnen zien.
Kostentarief Het kostentarief geeft de kostprijs van een uurartikel of medewerker weer.
Leverancier Gebruik dit relatietype voor alle relaties waar u medewerkers van inhuurt.
Leveringsdatum dienst De [Leveringsdatum dienst] geeft aan in welke periode een dienst geleverd is.

De maand van deze datum is de maand waarin de kolom [Gefactureerd] in het onderhanden werk wordt bijgewerkt.
Lijnmanager
De lijnmanager is de persoon die in lijn verantwoordelijk is voor één of meerdere medewerkers.
Materiaal
Met materiaal bedoelen we in QicsMilestones alles wat gepland kan worden, maar geen human resource is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vergaderruimte of aan een beamer.
Medewerker
Een medewerker is een persoon die tijd schrijft en/of gepland wordt in QicsMilestones.
Mutatiereden Als u factuurregels wijzigt tijdens het afhandelen van de factuurvoorstellen, kunt u per factuurregel een reden van de wijziging vastleggen. Bijvoorbeeld : [Onervarenheid medewerker] of [Administratieve fout].
Nog benodigde uren
Bij [Nog benodigde uren] wordt aangegeven hoeveel tijd er per taak nog nodig is om de taak af te ronden. Deze uren worden getotaliseerd per project.

U kunt de waardes van deze kolom handmatig, per taak, ingeven. Als alle waardes van deze kolom ingevuld zijn, kunt u bij [Verwachte budgetoverschrijding] zien of u naar verwachting onder of boven het budget gaat uitkomen.

Bij de projectplanning op het tabblad [Voortgang] kunt u deze kolom aan uw overzicht toevoegen.
Omzet
De grootboekrekening waarop de omzet moet worden geboekt in de aan QicsMilestones gekoppelde financiële administratie.
Ondergeschikte Een ondergeschikte staat in de lijnhiërarchie onder de medewerker die leiding geeft aan deze medewerker, de zogeheten lijnmanager.
Onderhanden werk
Deze grootboekrekening wordt nog niet gebruikt in QicsMilestones. U kunt dit veld leeg laten.
Ongeplande uren
Ongeplande uren zijn uren die wel gebudgetteerd zijn, maar waarvoor nog geen planning is aangemaakt.

Bij de projectplanning op het tabblad [Voortgang] kunt u deze kolom aan uw overzicht toevoegen.
Onkosten Dit zijn alle niet uur-gerelateerde kosten die aan klanten worden doorbelast. Denk hierbij aan reiskosten of daggeldvergoedingen die u doorbelast aan uw klanten.
Onkostenartikel
Een onkostenartikel is een artikel dat gebruikt wordt om onkosten op te boeken en te factureren, bijvoorbeeld [Reiskosten] of [Uittreksel KvK]. Op artikelen van het type [Onkosten] kunnen geen uren worden geschreven.
Onkostentarief
Het onkostentarief geeft de kostprijs van een onkostenartikel weer.
Onregelmatigheidstoeslag
Onregelmatigheidstoeslagen zijn toeslagen die de te factureren bedragen verhogen met een in te stellen percentage.

Onregelmatigheidstoeslagen worden gebruikt om werkzaamheden buiten reguliere werktijden tegen een hoger tarief te kunnen factureren.
Opdracht
Een opdracht is een proces dat in QicsMilestones wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het goedkeuren van uren of het verwerken van facturen.

Deze processen draaien 'op de achtergrond'. U kunt tijdens het uitvoeren van deze opdrachten andere menu-opties van QicsMilestones openen of zelfs de browser afsluiten.
Overboeking Een overboeking vindt plaats als er factuurregels van het ene naar een ander factuurvoorstel worden verplaatst.
Prijsindex
Een prijsindex geeft het percentage weer waarmee de te factureren bedragen, bij het prolongeren van termijnbedragen, worden verhoogd.
Prioriteit
In de planning kan er per taak een prioriteit worden meegegeven. De prioriteit kan gebruikt worden om aan te geven welke taken er als eerste moeten worden uitgevoerd.
Productie
Onder productie verstaan we alle urenboekingen, onkostenboekingen en termijnbedragen, waarbij de termijnbedragen kunnen voortkomen uit zowel 'losse' termijnen, terugkerende termijnen als voorschotten.
Productief
Productief wil zeggen dat er werkzaamheden verricht zijn ten gunste van het bedrijf. Verlof- en verzuimuren zijn niet productief. Alle overige werkzaamheden zijn dat wel.
Project
Een project is een afgebakende set aan werkzaamheden die u in opdracht van een klant(of intern) uitvoert. Aan een klant kunnen meerdere projecten worden gekoppeld.

Per project worden de afspraken die u met uw klant (of intern) heeft gemaakt, vastgelegd. Denk hierbij aan de medewerkers die tijd mogen schrijven op het project en aan de prijsafspraken die er voor dit project zijn gemaakt.

Uren worden altijd geschreven op een project, nooit rechtstreeks op een klant.
Projectartikel
Een projectartikel is een artikel dat aan een project is gekoppeld.

Hiermee bepaalt u welke uur- en onkostenartikelen zichtbaar zijn bij het boeken van uren en onkosten op het betreffende project.
Projectcategorie
Een projectcategorie is een kenmerk dat aan een project wordt gekoppeld ten behoeve van rapportage-doeleinden.
Projectlid
Een projectlid is een medewerker die aan een project is gekoppeld.

Door medewerkers aan een project te koppelen bepaalt u welke medewerkers uren en onkosten kunnen boeken op dit project.
Projectmanager
De projectmanager is de persoon die verantwoordelijk is voor het project.
Projectplanning
Op de projectplanning is te zien wie, wanneer welke werkzaamheden gaat uitvoeren en wanneer deze taken afgerond moeten zijn.
Prolongatie-aankondiging
De prolongatie-aankondiging is het aantal maanden voor afloop van de prolongatiedatum waarop het te prolongeren contract in het overzicht [Te prolongeren termijnbedragen] verschijnt.
Prolongatieperiode
De prolongatieperiode is het aantal maanden waarmee een contract verlengd wordt zonder dat er geïndexeerd wordt.
Prolongeren Prolongeren is het verlengen van een contract met terugkerende termijnbedragen.
Recht
Een recht bepaalt of een gebruiker wel of geen toegang heeft tot een bepaald onderdeel en/of een bepaalde functie van de applicatie.
Relatiecategorie
Een relatiecategorie wordt gebruikt om relaties te groeperen, bijv. naar branche of omvang. Aan een relatie kan slechts één relatiecategorie worden gekoppeld.
Relaties
[Relaties] is een verzamelnaam voor alle debiteuren, crediteuren en interne 'bedrijven' (uw eigen bedrijf, waaraan u de interne projecten koppelt) die u in QicsMilestones gebruikt.
Resterend budget
Het resterend budget is het saldo van de gebudgetteerde uren/bedragen en de gerealiseerde uren/bedragen. Het geeft aan hoeveel tijd/geld er nog aan de taak of aan het project besteed kan worden, voordat het budget overschreden wordt.

Bij de projectplanning op het tabblad [Voortgang] kunt u deze kolom aan uw overzicht toevoegen.
Resource
Dit is de verzamelnaam voor iets of iemand dat ingepland kan worden, zoals een medewerker of een vergaderruimte.
Rol Een rol wordt gebruikt om een set van rechten aan een medewerker te koppelen. Door rechten aan rollen te koppelen en rollen aan gebruikers, kan ingesteld worden wie toegang heeft tot de verschillende programmaonderdelen en functies.
Schema eenmalige termijnbedragen
Dit betreft een facturatieschema met slechts één termijn en wordt gebruikt om eenmalig een fixed fee te factureren.
Schema terugkerende termijnbedragen
Dit betreft een facturatieschema waarin meerdere termijnbedragen zijn opgenomen en wordt gebruikt om periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) een vast bedrag (fixed fee of voorschot) te factureren.
Subtaak Een subtaak is een taak die onder een andere taak (de hoofdtaak) valt. De hoofdtaak [Programmeren oplossing X] kan bijvoorbeeld een subtaak [Opstellen ontwerp] en een subtaak [Testen] hebben.

Uren worden altijd geregistreerd op de subtaak. Op de bovenliggende hoofdtaken worden de totalen van de subtaken getoond.
Taak
Een taak is een activiteit die ten behoeve van een project wordt uitgevoerd. Vaak vertegenwoordigt een taak een fase in een project.
Taakhiërarchie
De taakhiërarchie is de boomstructuur van alle hoofd- en subtaken.
Termijnbedrag
Dit is een verzamelnaam van alle zaken die gefactureerd worden naast de ingevoerde uren en onkosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fixed fees en abonnementsbedragen.
Terugkeerpatroon
Het terugkeerpatroon wordt gebruikt in de planning om aan te geven met welke frequentie en op welke dagen iets of iemand moet worden ingepland, bijvoorbeeld wekelijks op maandag.
Terugkerend termijnbedrag Een terugkerend termijnbedrag is een bedrag dat periodiek wordt gefactureerd en niet gerelateerd is aan ingevoerde uren of onkosten. Dit kan bijvoorbeeld een maandelijks abonnement of onderhoudscontract zijn.
Tijd besteed
[Tijd besteed] geeft aan welke uren er geschreven zijn op het project/de taak.
Toeslag Een toeslag is een percentage dat bovenop het overeengekomen uurtarief in rekening wordt gebracht. Van toeslagen wordt een aparte factuurregel aangemaakt.
Uurartikel
Een uurartikel is een artikel waarop uren worden geboekt, bijvoorbeeld [Administratie], [Overleg] of [Verlof].
Verkooptarief
Het verkooptarief geeft de verkoopprijs van het artikel, de medewerker of de klant weer. Het onderhanden werk wordt tegen dit tarief opgeboekt bij het schrijven van uren en/of onkosten.
Verrekening Op een verrekening worden de gewerkte uren met reeds eerder gefactureerde voorschotten gesaldeerd.
Verwachte budgetoverschrijding
De verwachte budgetoverschrijding houdt rekening met de uren die nog nodig zijn om het project of de taak af te ronden.

De verwachte budgetoverschrijding is gelijk aan het budget minus de gerealiseerde uren/bedragen plus de nog benodigde uren.

Bij de projectplanning op het tabblad [Voortgang] kunt u deze kolom aan uw overzicht toevoegen.
Verzendstatus
Met [Verzendstatus] geven we aan of het versturen van de factuur succesvol is afgerond of niet.
Voorlopige planning
Een voorlopige planning is een planning waarbij de ingeplande medewerkers een planning hebben met de status [Facultatief]. Zodra de planning definitief is, kan deze status gewijzigd worden in [Definitief].
Voorschot
Een voorschot is een bedrag dat gefactureerd wordt voordat de daadwerkelijke bestede uren in rekening worden gebracht.

Als u een voorschot factureert, moet er op enig moment een verrekenfactuur worden opgemaakt. Op deze verrekenfactuur worden de gefactureerde voorschotten in mindering gebracht op de daadwerkelijk bestede uren. U kunt deze verrekenfactuur nog aanpassen, waardoor u zelf kunt bepalen welk bedrag er uiteindelijk als verrekening gefactureerd wordt.
Voorschotfactuur
Een voorschotfactuur is een factuur waarop een voorschot wordt gefactureerd.
Weergave Een weergave is een 'tegel' op de startpagina van QicsMilestones en dient als snelkoppeling naar specifieke pagina's.

Door op de weergave te klikken, wordt het scherm geopend met alle instellingen en filters zoals u die ten tijde van het aanmaken van de weergave heeft ingesteld.

Bekijk het grote plaatje

Tip: bekijk hier het grote plaatje en ontdek in een oogopslag de basiselementen van QicsMilestones.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk